Υποχρεωτική η αναγραφή της χώρας προέλευσης του μελιού


Ένα σημαντικό βήμα για την προστασία του ελληνικού μελιού έγινε πρόσφατα. Με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, είναι πλέον υποχρεωτική η ανα γραφή στις συσκευασίες του μελιού της χώρας παραγωγής, προέλευσης και συγκομιδής.

Την ικανοποίηση των Ελλήνων μελισσοκόμων εξέφρασε το μέλος του ΔΣ της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης μελιού Ηλίας Χαλακατεβάκης., σημειώνοντας ότι «Χαίρομαι που έστω και μετά από δύο χρόνια και πλέον, το κράτος υιοθετεί αυτό που είχε ζητήσει η Διεπαγγελματική Μελιού.
Αυτό δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή να γνωρίζει τι πληρώνει και τι αγοράζει χωρίς να τον παραπλανά η ετικέτα που γράφει Ε.Ε. ή οτιδήποτε άλλο.». Η κοινή Υποουργική απόφαση έχει ως εξής: “Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 183/2011 του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 14−09−2011 και η οποία έχει ως εξής: «ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 68/2002 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. 641/Β/23/05.2002) με την οποία εναρμονίσθηκε το άρθρο 67 «Μέλι» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Φ.Ε.Κ. 788/ 31−12−87) προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/110/Ε.Κ του Συμβουλίου (ΕΕ L 10/12.01. 2002), ως ακολούθως: «Στο εδάφιο δ της παραγράφου 2 του άρθρου 67 «Μέλι» αντικαθίσταται το σημείο (1) ως εξής: (1) Η χώρα ή οι χώρες προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή πρέπει να αναγράφονται στην επισήμανση».
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε: • να επιτρέπεται η εμπορία προϊόντων που είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση • να απαγορεύεται 3 μήνες μετά από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης η εμπορία προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Ωστόσο η εμπορία προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, αλλά τα οποία είχαν επισημανθεί πριν την παρέλευση 3 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, επιτρέπεται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.».
neatv.gr - Β.Κ.